Lập trình viên

Lập trình viên

Mã nguồn Web Ánh Linh 2021

Mã nguồn code web của Ánh Linh năm 2021 có những cập nhật gì mới?

Code php nhân biết trình duyệt của các thiết bị Apple

Code giúp phân biệt trình duyệt dòng họ nhà MAC

Due to its widespread use as filler text for layouts, non-readability

[Module] Liên hệ - Contact

Module Liên hệ trên hệ thống có tên là module: contact. Có chức năng định vị bản đồ, dễ dàng khai báo thông tin công ty, ghi lại các liên hệ từ website

Due to its widespread use as filler text for layouts, non-readability

[Module] Tuyển dụng - Recruitment

Module Tuyển dụng Recruitment một Module có chức năng Đăng tin tuyển dụng với các thông tin căn bản cần thiết để đăng tuyển cho công ty, tổ chức